Research

PhD Scholarship: Miss Xinqing Pang

Principal investigator: Wen WANG
Funding source(s): Shijiazhuang Huiruan Software Technology Co Ltd
 Start: 01-10-2017  /  End: 30-09-2021