Research

PhD Scholarship

Principal investigator: Wen WANG
Funding source(s): Yonghe Anlong Trade Ltd (Beijing)
 Start: 01-10-2012  /  End: 30-09-2015
Directly incurred staff: Miss Dan Xu